Kidney Foundation presents Celebrity Men Fashion event sponsored by Biz X magazine - ddmphotobooth